พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ ปรับปรุงวันที่ 13 กันยายน 2559

1. บทนำ

1.1 เอกสารฉบับนี้คืออะไร?

ข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด เนื้อหาของข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยกฎระเบียบที่คุณจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะรวมไปถึงรวมกรณีที่คุณถามคำถาม เข้าถึงเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ ในแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของเรา

1.2 ทำไมคุณจึงควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงฉบับนี้?

เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ “แอพ” แล้ว เท่ากับคุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงการใช้งานนี้โดยละเอียดและครบถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานของ “เรา” ทุกข้อเมื่อใช้ “แอพ” ของ “เรา”  

2. คำนิยามในข้อตกลงนี้

ถ้อยคำในข้อตกลงนี้ซึ่งอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ (“...”) เป็นถ้อยคำที่มีความหมายตามนิยามที่ให้ไว้โดยเฉพาะตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น

 • “เรา” และ “บริษัท” หมายถึง บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 888/271 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 • “ข้อตกลง” หมายถึงข้อตกลงการใช้งานซึ่งได้ทำขึ้นระหว่าง “เรา” และบุคคลหรือองค์กรที่ประสงค์จะใช้ “บริการ”
 • “แอพ” หมายถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ www.chiiwii.com  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการให้บริการออนไลน์ของ “เรา” ซึ่งรวมถึงแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ “เรา”
 • "เนื้อหา" หมายถึงข้อความ ภาพกราฟิก และเนื้อความอื่นๆ ที่ได้เข้าสู่ หรือผ่านกระบวนการ หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง “แอพ” ซึ่งรวมถึง “เนื้อหา” ที่ถูกสร้าง แก้ไข ตรวจสอบ หรือส่งโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”
 • "บริการ" หมายถึงการให้บริการผ่าน “แอพ”
 • "บริการพรีเมี่ยม" หมายถึงบริการผ่าน “แอพ” ที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
 • “แพทย์ผู้ดูแลหลัก” หมายถึง แพทย์ผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยซึ่งยังไม่ได้รับการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นคนแรก และยังเป็นผู้ดูแลอาการและความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโดยไม่จำกัดสาเหตุ ระบบอวัยวะ และการวินิจฉัยโรค
 • "ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์" หมายถึงบุคคลที่ได้รับการยอมรับโดย “บริษัท” ให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่าน “แอพ” นอกจากนี้ ให้หมายความรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น หรือผู้ให้บริการด้านการแพทย์มืออาชีพอื่นซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมใน “แอพ” โดยอาศัยความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญ
 • “สมาชิก” หมายถึงบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและใช้งาน “แอพ” หรือ “บริการพรีเมี่ยม”
 • ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย (Physician-Patient Relationship) หมายถึง การรักษา และวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางสุขภาพอย่างเป็นทางการตามที่กำหนดในกฎหมายไทย โดยให้หมายความรวมถึง การประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525[1] และการประกอบโรคศิลปะตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542[2] เป็นต้น
 • “การให้คำปรึกษาทางไกล” หมายถึงการสนทนาหรือมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง “สมาชิก” และ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ผ่านบริการ Live Chat หรือ Video Call หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ

3. บริการของ “เรา”

3.1 Chiiwii

Chiiwii และ บริการพรีเมี่ยมของ “เรา” นั้น เป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” และทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ, คำตอบ, และเคล็ดลับที่มีความน่าเชื่อถือ

3.2  ไม่มีการรักษาพยาบาลใน “แอพ” ของเรา

“เรา” ไม่อนุญาตให้มีการวินิจฉัยทางการแพทย์, การรักษา, หรือออกใบสั่งยาอันมีลักษณะเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์, รักษา, หรือออกใบสั่งยาตามกฎหมายไทย ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน “แอพ” หรือข้อมูลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารที่ได้รับการสนับสนุนจาก “แอพ” โดยให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อสื่อสารกับ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลทั่วไปและเพื่อประโยชน์ในเชิงการศึกษาเท่านั้น โปรดพึงระลึกว่า “บริการ” ของ “เรา” นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ”ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย”

“แอพ” ไม่อาจถูกใช้แทนการวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ได้ การพึ่งพาข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏใน “แอพ” หรือข้อมูลใดๆ ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ล้วนเป็นความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น

4. สิ่งที่ “เรา” ทำและไม่ทำ

4.1 “เรา” ให้การสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพของคุณ

“แอพ” ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านสุขภาพ โดยคุณเป็นคนตัดสินใจและเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง “เรา” เชื่อว่าการตัดสินด้านสุขภาพที่ดีที่สุดจะมาจากตัวคุณเอง และ “เรา” เชื่อว่าการตัดสินใจเหล่านี้ควรจะทำควบคู่ไปกับคำแนะนำที่ได้รับจาก“แพทย์ผู้ดูแลหลัก” ของคุณ

คุณจะต้องรับผิดชอบต่อทางเลือกของคุณเอง “เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบในการตัดสินใจเหล่านั้นของคุณ บริการของ “เรา” ทำหน้าที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีเท่านั้น

4.2 “เรา” ไม่จ่ายยา

คุณสามารถถามคำถามเพื่อหาข้อมูลและหาคำตอบในเชิงการศึกษาซึ่งตอบโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ใน “แอพ” ของ “เรา” ได้ อนึ่ง พึงตระหนักว่าจะไม่มีการจ่ายยาผ่านทาง “แอพ” อย่างเด็ดขาด

4.3 “เรา” ไม่ได้สร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย”

การที่คุณใช้งาน “แอพ” นั้น ไม่ได้เป็นการสร้าง “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” แต่ประการใด โดย “แอพ” ประกอบไปด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่อาจช่วยให้คุณตระหนักถึงบริการทางการแพทย์หรือบริการเกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ที่คุณเข้าถึงผ่าน “แอพ” เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และคุณตกลงที่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้นหาข้อมูลเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” เหล่านี้ไม่อาจถูกใช้แทนคำแนะนำ การวินิจฉัย การรักษา หรือการดูแลจากแพทย์ของคุณ

4.4 “เรา” ไม่ใช่แพทย์ของคุณ

เมื่อใดก็ตามที่ “เรา” ใช้คำว่า "แพทย์ของคุณ" หรือ "คุณหมอ" หรือ "ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ" หรือคำอื่นใดที่มีความหมายคล้ายกันใน “แอพ” รวมถึงใน “ข้อตกลงการใช้งาน” ด้วย  “เรา” หมายถึงแพทย์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งคุณและแพทย์คนดังกล่าวต่างยอมรับ “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย” ในประเทศไทย โปรดตระหนักว่า “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ” ไม่ใช่แพทย์หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณแต่ประการใด

4.5 “เรา” ไม่ได้ให้การวินิจฉัย การรักษา หรือการจ่ายยาส่วนบุคคล

การโต้ตอบใดๆ ใน “แอพ” ไม่ได้เป็นการจ่ายยา และการให้คำปรึกษาใดๆ ใน “แอพ” ไม่สามารถนำไปใช้ในฐานะการวินิจฉัยทางการแพทย์, การตรวจ, การรับใบสั่งยา, หรือการรักษาอย่างเป็นทางการได้ ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เพื่อการวินิจฉัยหรือรักษาอาการทางการแพทย์โดยเด็ดขาด

4.7 อย่าใช้ “แอพ” ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ห้ามใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ในกรณีใดๆ ที่อาจเป็นหรือเป็นกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

5. สิ่งที่ “สมาชิก” พึงจดจำ

5.1 ปรึกษาแพทย์ของคุณเสมอ

ปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณหากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับอาการหรืออาการทางการแพทย์ คุณจะต้องปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเสมอก่อนที่จะเริ่มหรือหยุดการรักษาใดๆ ที่กำหนดขึ้นโดยแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ และก่อนที่จะรับประทานยาใดๆ หรือเปลี่ยนการรับประทานอาหารใดๆ

5.2 สิ่งที่คุณควรทำ

 • ขอคำแนะนำจากแพทย์ของคุณหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้ซึ่งมีคุณวุฒิเหมาะสมเสมอ หากคุณมีคำถามทางการแพทย์เกี่ยวกับสภาวะหรืออาการป่วยทางการแพทย์ที่ต้องการคำตอบจากผู้ปฎิบัติการมืออาชีพ
 • อย่ามองข้ามคำแนะนำจากแพทย์ของคุณ หรือลังเลที่จะรับคำแนะนำทางการแพทย์หรือการรักษาเพราะสิ่งที่คุณอ่านหรือได้รับจาก “แอพ”
 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการฉุกเฉินจากแพทย์ของคุณทันที หากคุณเชื่อว่าคุณอาจจะหรือมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์

6. “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

6.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ปรากฏใน “แอพ” หมายเฉพาะถึงแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ตามกฎหมายไทยเท่านั้น  โดยแพทย์ ทันตแพทย์ และ เภสัชกร ที่ถูกระงับหรือยกเลิกการอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่ง “เนื้อหา” ไปที่ “แอพ” ในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

6.2 ความเป็นอิสระของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”  หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ใช้ประโยชน์จาก หรือถูกยอมรับใน “แอพ” นั้นไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้างอิสระของ “เรา” แต่อย่างใด ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ที่ถูกแสดงโดยบุคคลดังกล่าวล้วนเป็นความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อมูลของบุคคลเหล่านั้นเองทั้งสิ้น บุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้แสดงความเห็นในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด นอกจากนี้ “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใดๆ ต่อการทดสอบ, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่นๆ รวมถึงการกระทำใดๆของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ที่อาจถูกระบุถึงใน “แอพ”

ความคิดเห็นและคำแถลงทั้งหมดของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่ถูกแสดงในหรือผ่านทาง “แอพ” ล้วนเป็นความคิดเห็นและคำแถลงของแต่ละบุคคลโดยอิสระ และไม่ได้กระทำในฐานะของ “เรา” แต่อย่างใด รวมตลอดถึงไม่ได้กระทำในฐานะของ บริษัทในเครือ, องค์กร, หรือสถาบันอื่นใด ซึ่ง “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นสังกัดอยู่ หรือเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ

8. บัญชีและการใช้งาน “แอพ”

8.1 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อบัญชีของคุณ: โปรดรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านและชื่อจริง

เพื่อการใช้งาน “แอพ” คุณจะต้องให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนเข้าใช้ให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยคุณมีความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตัวคุณเอง กรุณาแจ้งให้ “เรา” ทราบในทันที หากพบว่ามีการใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณจากบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นทำการโพสต์ข้อความหรือใช้งาน “แอพ” ผ่านตัวตนหรือบัญชีของคุณได้ ทั้งนี้ อย่าได้ระบุถึงชื่อจริงของคุณหรือข้อมูลอื่นใด ที่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณในการโพสต์ข้อความที่สาธารณชนสามารถเห็นได้ใน “แอพ” (เช่นการส่งคำถามใดๆ ในที่สาธารณะ)

8.2 การใช้งานของคุณจะต้องถูกต้องตามกฎหมายและผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิใช้งาน “แอพ” ได้

“เรา” จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณเอาไว้อย่างปลอดภัย โดย “เรา” ได้ดำเนินการเข้ารหัสและใช้เทคโนโลยีความปลอดภัยและใช้วิธีการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งถูกเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของ “เรา”  โปรดพึงระลึกว่า การเข้าถึง “แอพ” แบบเต็มที่ (Full access) จะสามารถกระทำได้เฉพาะเมื่อมีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเท่านั้น โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้งาน  “แอพ” ผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้  “เรา” ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือยับยั้งการใช้งานชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการใช้งาน “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” ใดๆ นั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, ประกาศ, และระเบียบที่ใช้บังคับแก่กรณีอย่างเคร่งครัด

8.3 “เรา” จะส่งหนังสือบอกกล่าวและข้อมูลต่างๆ ให้คุณ

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว เท่ากับคุณยอมรับว่า “แอพ” อาจทำการสื่อสารกับคุณ โดยการสื่อสารดังกล่าวให้หมายความรวมถึงการส่งข้อมูล การติดต่อ หรือการบอกกล่าวใดๆ ให้คุณ ซึ่งการสื่อสารเหล่านี้อาจถูกกระทำโดยส่งผ่านทางอีเมลล์, ข้อความสั้น, การแจ้งเตือน และ/หรือ โทรศัพท์  หรือ  “เรา” อาจใช้ข้อมูลตามที่ปรากฏในบัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ขณะที่คุณลงทะเบียนหรือขณะที่ได้ทำการแก้ไขข้อมูลในการตั้งค่าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน

 • “เรา” ไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลขยะ (No-Spam Policy) และคุณสามารถเลือกที่จะยุติการสื่อสารจาก “เรา” ได้ทุกเมื่อ และสามารถควบคุมวิธีการสื่อสารที่ต้องการผ่านการตั้งค่าบัญชี  “เรา” จะไม่ทำการจำหน่ายหรือแจกจ่ายที่อยู่อีเมล์ของ “สมาชิก” อย่างเด็ดขาด โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ “เรา” แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมในข้อ 9. ซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วย “เนื้อหา” และ “บริการ” ด้านล่างนี้

9. “เนื้อหา” และ “บริการ”

9.1 “แอพ” ของเราเป็นบริการที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่มีบริการที่คิดค่าใช้จ่ายเป็นบริการเสริม

การถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ และการได้รับคำตอบเกี่ยวกับสุขภาพ ตลอดจนเคล็ดลับต่างๆ ใน “แอพ” ล้วน เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม “บริการพรีเมี่ยม” เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย อนึ่งได้โปรดตระหนักว่า “เรา” จะไม่ขอข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่นๆ ของคุณ นอกจากกว่าคุณจะระบุว่าคุณต้องการที่จะใช้บริการชำระเงิน

9.2 การใช้งาน “แอพ” เป็นการใช้งานส่วนบุคคล

“แอพ” เป็นบริการสำหรับบุคคลที่จะใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพในลักษณะที่มีความเป็นส่วนบุคคล โดยคุณอาจจะใช้ “แอพ” สำหรับตัวคุณเอง แต่ห้ามนำไปใช้เชิงพาณิชย์ และต้องใช้งานโดยสอดคล้องกับกฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับกรณี

องค์กร, บริษัท, และธุรกิจใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกลงทะเบียน หรือใช้ “แอพ” ของ “เรา” ได้ และไม่อาจใช้งาน “แอพ” ในฐานะคนๆ หนึ่งโดยผ่านผู้ใช้งานคนอื่นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “เรา”

 “เนื้อหา” ได้รับอนุญาตสำหรับการใช้ส่วนบุคคล, ครัวเรือน, และเพื่อการศึกษาของบุคคลเดียวเท่านั้น “เรา” ไม่อนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายในเชิงพาณิชย์   การเชื่อมโยงหลายมิติ (Hyperlink) หรือการแสดงผลของข้อมูลซ้ำในเว็บไซต์อื่นต้องแสดง “เนื้อหา” แบบเต็มหน้าจอและไม่ได้อยู่ในกรอบของการเชื่อมโยงหรือเวปไซต์อื่นๆ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะไม่หาผลประโยชน์หรือเก็บข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ “เรา” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดแต่เพียงการส่งและการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์รวมถึงการส่งข้อมูลขยะอีกด้วย

9.3 ผู้ใช้งาน “แอพ” จะต้องใช้อย่างมีความรับผิดชอบ

คุณตกลงว่าจะใช้ “แอพ” และ “บริการ” ใดๆ อย่างมีความรับผิดชอบและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ คือ ผิดกฎหมาย ข่มขู่ ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หมิ่น เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ หยาบคายรุนแรง ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เหยียดเชื้อชาติ เจตนาสร้างความไม่พอใจ แสดงความเกลียดชัง หรือการแสดงออกอื่นๆที่ไม่เหมาะสม

นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะไม่จงใจใช้ “บริการ” หรือ “บริการพรีเมี่ยม” ใดๆ มากจนเกินไป (Overuse) หรือใช้ “บริการ”หรือ “บริการพรีเมี่ยม” โดยมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่ไม่เหมาะสม

9.4 ห้ามใช้ “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

คุณจะต้องไม่ใช้ “แอพ” “เนื้อหา” และ “บริการ” เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย คุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของ “เรา” เครื่องคอมพิวเตอร์ของ “เรา” หรือ “เนื้อหา” และ “บริการ” ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ทำให้คนอื่นไม่สามารถใช้งานได้ สร้างความยุ่งยากหรือความลำบากให้คนอื่นมากเกินไป หรือทำให้เสื่อมเสีย หรือรบกวนการใช้งานและความบันเทิงของคนอื่นๆ

คุณจะไม่ใช้ความพยายามในการเข้าถึง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” หรือ บัญชีอื่น, ระบบคอมพิวเตอร์, หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่กับ “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” โดยปราศจากการอนุญาตโดยชอบ คุณไม่สามารถใช้วิธีการอัตโนมัติใดๆ (Automated Means) ในการเข้าถึง “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนี้ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการใช้ข้อมูลการลงบันทึกเข้าใช้ (Login’s credentials) ของคนอื่นเพื่อเข้าถึง “แอพ” อีกด้วย

ความพยายามของบุคคลหรือคนใดๆ เพื่อขอข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้อื่น หรือของ  “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” หรือการเข้าถึงบัญชีดังกล่าว โดยปราศจากการอนุญาตโดยชอบ ถือเป็นการละเมิด “ข้อตกลงการใช้งาน” นี้โดยตรงและโดยชัดแจ้ง และเป็นการละเมิดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณี เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย และกฎหมายที่ห้ามการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมหรือฝ่าฝืนต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย

9.5 “เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองใดๆ

“เรา” ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการรับรองโดยเฉพาะเจาะจงต่อ “เนื้อหา” “การบริการ” การทดสอบ, แพทย์, ผลิตภัณฑ์, ขั้นตอน, ความคิดเห็น, หรือข้อมูลอื่นใด ที่อาจได้รับการกล่าวถึงใน “แอพ” คุณจะต้องใช้งาน “แอพ” โดยมีสามัญสำนึกที่ดีควบคู่ไปกับคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพของคุณ

การพึ่งพา “แอพ” “เนื้อหา” หรือ “บริการ” เป็นความเสี่ยงของคุณโดยลำพัง โปรดตระหนักว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” บางส่วน รวมทั้งที่โพสต์โดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เป็นข้อมูลที่อาจถูกหรือถูกจัดหามาจากบุคคลที่สาม และเป็นข้อมูลที่ “เรา” ไม่ได้รับการตรวจสอบหรือไม่ได้ให้การรับการรับรอง

“เรา” ไม่สามารถรับประกันได้ว่า “เนื้อหา” และ “บริการ” ของ “เรา”  จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยเฉพาะที่คุณต้องการได้

9.6 “เรา” ไม่รับประกันความถูกต้องในเนื้อหาของบุคคลที่สาม

“เรา” ไม่สามารถควบคุมและแก้ไข (หรือกล่าวคือไม่มีความสามารถในการควบคุมในเชิงบรรณาธิการ)หรือมีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหา” ที่มาจากบุคคลที่สามได้ นอกจากนี้ ความคิดเห็น คำแถลง ผลิตภัณฑ์บริการ หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถูกแสดงหรือทำให้มีขึ้นโดยบุคคลที่สาม (รวมถึงของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”) หรือผู้ใช้บน “แอพ” เป็นของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือผู้ใช้เหล่านั้นเอง

“เรา” ไม่ให้การรับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็น คำแถลง หรือข้อมูลอื่นใด ที่จัดหามาโดยบุคคลที่สาม และ “เรา” ไม่ได้รับรองว่าการใช้ “เนื้อหา” ที่ถูกแสดงหรืออ้างอิงถึงบน “แอพ” จะไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นของหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “เรา”

9.7 “เรา” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายนอก “แอพ”

“เนื้อหา” และ “บริการ”, การเชื่อมต่อไปยังแอพลิเคชั่นอื่นๆ, เว็บไซต์หรือข้อมูล, ซอฟท์แวร์, เนื้อหาไม่ว่าออนไลน์หรือออฟไลน์อื่นใด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาและบริการภายนอก”) “เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ “เรา”   “เรา” ไม่ได้ควบคุม, รับรอง, ตรวจสอบความจริงและความแม่นยำ, ตรวจสอบเนื้อหาที่อยู่ภายนอก “แอพ” และ “เรา” ย่อมไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อ ”เนื้อหาและบริการภายนอก” ดังกล่าว

ข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, หรือเนื้อหาอื่นๆ (รวมถึงความคิดเห็น, การกล่าวอ้าง, ความเห็น) ที่อยู่ในการอ้างอิงล้วนเป็นของบริษัทหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อ “เนื้อหาและบริการภายนอก” โดยไม่ได้เป็นของ “เรา” แต่ประการใด  “เรา” ไม่รับประกันข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ข้อมูลดิบ, นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นของ “เนื้อหาและบริการภายนอก” ไม่ว่าในกรณีใดๆ

9.8 คุณต้องรับผิดชอบในอุปกรณ์เช่น โทรศัพท์มือถือของคุณเอง

คุณตระหนักว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในการส่งข้อความมาตรฐาน, ข้อมูลดิบ, และค่าธรรมเนียมอื่นๆ และผู้ให้บริการของคุณอาจห้ามหรือจำกัด การใช้งาน “แอพ”บางประการ และการใช้งาน “แอพ”  บางประการอาจไม่สามารถทำงานกับผู้ให้บริการหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ  

9.9 คุณยอมรับว่า “เรา” อาจจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ

เมื่อคุณใช้งาน “แอพ” คุณยอมให้ “แอพ” ทำการส่งเนื้อหาต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสื่อสารสำหรับข้อมูลทั่วไปและในเชิงการศึกษา โดยผ่านระบบอัตโนมัติผ่านทางอีเมล์, โทรศัพท์มือถือ, หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ ที่อยู่ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

คุณเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อได้ใช้คุณสมบัติเหล่านี้ คุณกำลังเลือกที่จะได้รับข้อมูลสุขภาพของตัวคุณเองโดยการส่งอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือซึ่งอาจมีความไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพดังกล่าวทางอีเมล์, ข้อความสั้น หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือของคุณอาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยผู้ให้บริการไร้สายหรืออินเทอร์เน็ตของคุณได้ อีกทั้ง ยังเข้าใจและยอมรับว่าที่อีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอาจถูกสร้างขึ้นโดยระบบอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับค่าการใช้สอยและความเป็นส่วนตัวในการแจ้งเตือนได้เสมอ โดยคุณสามารถยกเลิกหรือเลือกที่จะไม่รับการแจ้งเตือนจากทางอีเมล์, ข้อความสั้น, หรือการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ หากคุณไม่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยการส่งอีเมล์หรือการแจ้งเตือนบนมือถือ คุณตกลงที่จะทำการแก้ไขการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับบัญชีของคุณด้วยตัวเอง

9.10 ข้อกำจัดของ “เนื้อหา” และ “บริการ”

หากคุณได้ละเมิด “ข้อตกลงในการใช้บริการ” ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด การอนุญาตให้ใช้งาน “เนื้อหา” และ “บริการ” จะถูกยุติลงโดยอัตโนมัติและคุณมีหน้าที่ทำลายสำเนาที่คุณได้ทำขึ้นจาก “เนื้อหา” ไม่ว่าส่วนใดๆ (โปรดดูข้อตกลงในส่วนที่ว่าด้วย "การสิ้นสุด" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

10. การใช้ข้อมูลของคุณ

10.1 “เรา” ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

“เรา” จะใช้ข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันใน “แอพ” ตามที่คุณได้กำหนดขึ้นและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับกรณีเท่านั้น ในกรณีที่คุณได้สร้าง, ส่ง, หรือแสดงผลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ การใช้งาน “แอพ” เท่ากับคุณยินยอมให้ “เรา” ใช้สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิที่จะใช้ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

10.2 “เรา” ไม่สามารถควบคุมการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายนอก (รวมทั้งอีเมล์, ข้อความสั้น และการแจ้งเตือน) ได้

อีเมล์ และบริการข้อความ (ข้อความสั้น), ข้อความลายลักษณ์อักษร, การสื่อสาร, และการแจ้งเตือนทางมือถือจาก “แอพ” จะไม่ถูกเข้ารหัส คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความอีเมล์, ข้อความสั้น/ ข้อความและแจ้งเตือนมือถือได้  คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่การสื่อสารเหล่านี้จะถูกขัดขวางหรือเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต และ ในกรณีนี้ คุณยินยอมที่จะให้ “เรา” หลุดพ้นจากความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการขัดขวางดังกล่าวหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

11. สิทธิในทรัพย์สิน

11.1 “เรา” เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิใน “เนื้อหา” และ “บริการ”

คุณสามารถใช้งาน “แอพ” ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก “เรา” เท่านั้น การอนุญาตดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวของคุณ โดยคุณไม่อาจโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นได้ โปรดตระหนักว่าสิทธิในการใช้งาน “แอพ” ดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นสิทธิที่ “เรา” ให้คุณแต่เพียงผู้เดียว โดย “เรา” สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ” ของเราได้เสมอ และ “เรา” สามารถยกเลิกสิทธิในการใช้งาน “แอพ” ของคุณได้ตลอดเวลา อนึ่ง “เรา” ไม่อนุญาตให้คุณใช้งาน “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าในทางใดๆ  

สิทธิในชื่อและผลประโยชน์ใดๆ ในและต่อ “แอพ” และ “เนื้อหา” รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งเหล่านั้น (รวมถึงการมีส่วนร่วม การให้คะแนน และวิธีการจัดอันดับใน “แอพ”) เป็นทรัพย์สินของ “เรา” และบริษัทในเครือ

11.2 คุณต้องขออนุญาตเพื่อจะใช้เครื่องหมายทางการค้าของ “เรา”

เครื่องหมายของ “แอพ”,  และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ “เรา”, ผลิตภัณฑ์และชื่อในการให้บริการล้วนเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญลักษณ์”) หากคุณต้องการที่จะใช้หรือแสดง “สัญลักษณ์” คุณจะต้องขออนุญาต “เรา” เสียก่อน คุณตกลงที่จะไม่แสดงหรือใช้ “สัญลักษณ์” เครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “เรา” ก่อน

11.3 คุณตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ “เรา”

คุณตกลงที่จะไม่เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับ “เนื้อหา” คุณจะไม่ทำซ้ำ, สร้างงานที่ลอกมาจาก, แจกจ่าย, ทำการแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณะของ “เนื้อหา” หรือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ “เรา” ก่อน

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ “แอพ” ตามที่ถูกออกแบบหรือตามที่ถูกสร้างมาใช้งาน ซึ่งรวมถึงการใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ “แอพ” ที่อนุญาตให้คุณสามารถประกาศเนื้อหาหรือบางส่วนของเนื้อหารวมถึงผู้ซึ่งอนุญาตให้คุณเผยแพร่เนื้อหาผ่านการใช้งานของบุคคลที่สาม และสื่ออื่นๆ (เช่น Facebook หรือ Twitter) สิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ตราบเท่าที่คุณไม่แก้ไขเนื้อหาหรือการทำงานของคุณสมบัติเหล่านั้นในทางใดทางหนึ่ง สิทธิในการโพสต์เนื้อหาซ้ำนี้ไม่ได้เป็นการให้สิทธิใน “เนื้อหา” เพิ่มเติมแก่คุณแต่ประการใด นอกจากนี้ คุณจะไม่ใช้ metatags หรือ "ข้อความที่ซ่อน" ที่มีชื่อ “แอพ” ของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา” เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน

11.4 คุณจะไม่พยายามที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลของ “เรา” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา”

คุณตกลงว่าจะไม่เข้าถึง, พยายามที่จะเข้าถึง, เรียกร้องการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือใช้ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” หรือข้อมูลดิบใดๆ ของ “แอพ” โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “เรา”  ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่ถ่ายทอด, ดาวน์โหลด, อัพโหลด, ประกาศ, ขาย, โอน, เปิดเผย, เลียนแบบ, ใส่กรอบ, ดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับ, แยกส่วนประกอบ, หรือใช้แง่มุมใดๆ ของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าอยู่ในรูปแบบใดหรือโดยวิธีใดก็ตาม

12. การส่งข้อมูล

12.1 คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการส่งของ “เรา”

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัพโหลดหรือถ่ายทอดการสื่อสารใดๆ หรือเนื้อหาประเภทที่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตาม คุณยอมรับว่าการส่งข้อมูลของสมาชิกหรือผู้เชี่ยวชาญจะเป็นไปตามข้อตกลงและนโยบายของ “เรา” หากคุณเป็นสมาชิก คุณยอมรับข้อตกลงในการส่งข้อมูลของสมาชิกและนโยบาย (รายละเอียดในภาคผนวก I) หากคุณคือผู้เชี่ยวชาญ คุณยอมรับข้อตกลงการส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญและนโยบาย (รายละเอียดในภาคผนวก II)

12.2 คุณให้สิทธิในสิ่งที่คุณส่งแก่ “เรา”

ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่ง ถ้าหากว่าคุณทำการส่งใดๆ (ทางอีเมล์หรืออื่นๆ ) บนหรือผ่าน “แอพ” ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงข้อมูลดิบ, คำถาม, คำติชม, ข้อเสนอแนะ, ข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือสิ่งประดิษฐ์ที่คุณส่งดังกล่าวโดย เท่ากับว่าคุณได้ยอมรับว่า

1. การส่งข้อมูลดังกล่าวนั้นปราศจากข้อจำกัดใดๆ หรือความคาดหวังที่จะได้รับค่าชดเชยหรือการรักษาความลับ

2. การส่งข้อมูลของคุณอาจจะถูกใช้โดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

3. เจ้าของเนื้อหาดังกล่าวหรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้ให้อนุญาตแก่ “เรา” โดยอัตโนมัติ การอนุญาตดังกล่าวให้หมายรวมถึง สิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะใช้การส่งดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง, ในเชิงพาณิชย์หรืออื่นๆ ได้อย่างอิสระ และรวมถึงสิทธิที่จะใช้, ทำซ้ำ, แก้ไข, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปล, สร้างงานที่ดัดแปลงขึ้นจาก, ดำเนินการหรือแสดงออกต่อสาธารณะ (ไม่ว่าในสื่อใด ๆ หรือรูปแบบที่รู้จักกันตอนนี้หรือพัฒนาต่อจากนี้) หรือการสื่อสารอื่นให้สาธารณะ ทั้งนี้ ในรูปแบบที่ปราศจากค่าใช้จ่าย, ต่อเนื่อง, ใช้ได้ทั่วโลกและเป็นการอนุญาตให้ใช้ได้ทั่วโลกโดยไม่มีลักษณะผูกขาด

“เรา” อาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในการใช้ข้อมูลตามที่กล่าววรรคต้นได้ (การอนุญาตช่วง)

การส่งข้อมูลใดๆ เป็นสิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ “เรา” และ “เรา” มีอิสระในการใช้ความคิด, ข้อความคิด, ความรู้เชิงกระบวนการ (Know-how), หรือเทคนิคที่มีอยู่ในการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งให้กับ “แอพ” ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการพัฒนาและการทำการตลาดโดยใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย

อย่าส่งอะไรให้ “เรา” ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะให้ “เรา” ได้รับสิทธิตามที่กล่าวข้างต้น หากคุณต้องการที่จะรักษาข้อมูลทางธุรกิจ, ความคิด, ข้อความคิด, หรือการคิดค้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนใดๆ อย่าส่งสิ่งเหล่านี้ผ่าน “แอพ” โดยการส่งอีเมล์หรือทางอื่นใด

13. ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนได้

สมาชิกของ “เรา” มีสิทธิความเป็นส่วนตัวและในตัวตนของพวกเขา “เรา” จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของสมาชิกได้ถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าถ้าคุณเลือกที่จะใช้ “บริการพรีเมี่ยม” ของ “เรา” ข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนได้ของคุณนั้นอาจถูก “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” กับคนที่คุณโต้ตอบเห็นได้

14. การสิ้นสุด

สมาชิกทุกคนของ “เรา” จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ การได้รับอนุญาตให้ใช้ “เนื้อหา” และ “บริการ”จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากคุณได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ ของข้อตกลงนี้รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของภาคผนวก I และ II

 “เรา” อาจกำหนดข้อจำกัดในการแก้ไข หรือยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและใช้ “แอพ” และ “บริการ” และ/หรือ “เนื้อหา” ในเวลาใดก็ได้ การระงับหรือยกเลิกนี้อาจลบข้อมูล, แฟ้มเอกสาร, และ “เนื้อหา” อื่นๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้า

15. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้

 “เรา” มีสิทธิที่จะปรับปรุงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้โดยเป็นการกระทำฝ่ายเดียว และเมื่อ “เรา” ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว  “เรา” จะแสดงข้อความ “การแก้ไขล่าสุด” ในตำแหน่งด้านบนของเอกสารนี้ และจะแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขดังกล่าว  “เรา” ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะๆ โปรดตระหนักว่า การที่คุณยังคงใช้ “แอพ. ย่อมหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณมีอิสระในการเลือกว่าจะใช้หรือไม่ใช้ “แอพ” ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับทุกเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งาน “แอพ”

16. การชดใช้ค่าเสียหาย ข้อยกเว้น และข้อจำกัด

16.1 ข้อยกเว้นการรับประกัน

การที่ “เรา” ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ไว้ใน “แอพ” ไม่ได้มีความหมายความว่า  “เรา” ได้ให้คำแนะนำหรือให้การรับรองข้อมูลต่างๆ ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เหล่านั้นไม่ว่าในทางใดๆ นอกจากนี้ การรวบรวมดังกล่าวก็มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิง, คุณสมบัติ, หรือความสามารถของผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีอยู่ใน “แอพ” แต่อย่างใด

ข้อมูลที่ “เรา” รวบรวมเอาไว้เป็นเพียงข้อมูลที่ถูกจัดหามาในสภาพที่ปรากฏ (As-is basis) และ “เรา” ขอปฏิเสธการรับประกันในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันโดยปริยาย, การรับประกันในเชิงพาณิชย์, การรับประกันความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นต้น

“เรา” จะไม่รับผิดต่อการตัดสินใจใดๆ หรือการกระทำที่ดำเนินการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (เช่นผู้ใช้บริการ “แอพ”) ซึ่งได้อาศัยข้อมูลที่ได้รับจาก “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ใน “แอพ”

16.2 ข้อจำกัดความรับผิด

“เรา” ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการใช้งานหรือใช้ในลักษณะมิชอบ (Misuse) ซึ่ง “เนื้อหา” หรือข้อมูลอื่นใด ที่ถูกส่ง, ถ่ายทอด, หรือได้รับผ่านทาง “แอพ” ไม่ว่าโดยตัวคุณเองหรือบุคคลที่สามใดๆ

16.3 คุณใช้งาน “แอพ” โดยความเสี่ยงของคุณเอง

“แอพ” และ “เนื้อหา” ถูกจัดหาบนพื้นฐานของสภาพที่ปรากฎ (As-is basis) เท่านั้น โดย “เรา” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้ ทั้งนี้ แม้ว่าบุคคลได้รู้หรือควรรู้ว่าอาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้มีผลเพียงเท่าที่สามารถบังคับตามกฎหมาย

“เรา” ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เช่น การรับประกันในทางการค้า การรับประกันการไม่ฝ่าฝืนต่อสิทธิของบุคคลที่สาม และการรับประกันความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะโดยเฉพาะและโดยไม่จำกัด

การอนุญาตของ “เรา” และคู่ค้าของ “เรา” มิได้เป็นการรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับ:

1. ความแม่นยำ, ความน่าเชื่อถือ, ความครบถ้วน, ความเป็นปัจจุบัน, ของ “เนื้อหา” ที่มาในหรือผ่านการใช้ “แอพ” ไม่ว่าจะโดย “เรา” หรือบุคคลอื่นใด หรือ

2. การที่ “เนื้อหา” หรือข้อมูลใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่าน “แอพ” มีความสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ และการที่ข้อมูลดังกล่าวมีความแม่นยำไม่คลาดเคลื่อน

16.4 ข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ใน “แอพ”

“เนื้อหา” บน “แอพ” ที่ถูกสร้าง, แก้ไข, ถ่ายทอด, หรือยืนยันโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ บน “แอพ” (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ") อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม (เมื่อ”เรา”ใช้ “เนื้อหา” ในที่อื่นๆ  ของ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้  ความหมายของเนื้อหาดังกล่าวให้หมายรวมถึง “เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ” ด้วย)

1. ผู้เขียนหรือผู้โพสต์ “เนื้อหา” ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ("ผู้โพสต์") จะมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขาเอง ในขณะที่ “เรา” หวังว่าคุณได้พบว่า “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์ในเชิงการศึกษา อย่างไรก็ตาม “เรา” หรือ ”ผู้โพสต์” ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำเสนอหรือให้ภายในหรือผ่าน “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” เกี่ยวกับการรักษา, การกระทำ, หรือการใช้ยาใดๆ

   คุณตกลงและยินยอมว่า “ผู้โพสต์” หรือนายจ้างหรือผู้สนับสนุนของ “ผู้โพสต์” จะไม่ต้องรับผิดในค่าเสียหายหรืออันตรายใดที่เป็นผลมาจากการใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ที่ปรากฏใน “แอพ” นี้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม การไม่ต้องรับผิดนี้ให้หมายรวมถึงค่าเสียหายและอันตรายไม่ว่าทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ, อุบัติเหตุ, เป็นผลที่ตามมาหรืออื่นๆ ค่าเสียหายตามทฤษฎีกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายในเรื่อง ละเมิด, สัญญา, การรับผิดอย่างเคร่งครัดเป็นต้น การไม่ต้องรับผิดนี้ให้มีผลใช้บังคับแม้ว่าผู้เสียหายจะได้รับการแนะนำถึงความเสี่ยงของค่าเสียหายนั้นแล้วอีกด้วย

2. “เรา” จะไม่รับผิด ร่วมกับ ผู้โพสต์ (นายจ้างและหรือผู้สนับสนุนผู้โพสต์) ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับความเสียหายดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดลักษณะทั่วไปของข้อจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุข้อ 16.4 (1) ข้างต้น:

     (ก) การสูญเสียหรือความบาดเจ็บใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน โดยการกระทำ, ละเว้นกระทำ, ประมาทเลินเล่อ ในการจัดหา, รวบรวม, หรือนำส่งข้อมูลในหรือผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” ของผู้โพสต์

     (ข) ข้อผิดพลาด, การละเว้น, หรือความคลาดเคลื่อนของข้อมูลใดๆ โดยมิจักต้องคำนึงถึงวิธีสาเหตุ, หรือความล่าช้า, หรือการถูกขัดจังหวะในการส่งข้อมูลดังกล่าว

     (ค) การตัดสินใจที่ได้ทำลง, หรือการดำเนินการ, หรือการไม่ดำเนินการโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ควรพึ่งพา “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือไม่ควรทำการตัดสินใจที่สำคัญทางการแพทย์อื่นๆ บนพื้นฐานของ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” อีกทั้ง ยังหมายความว่า” ผู้โพสต์” จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำต่อ “เนื้อหา” สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์, การรักษา, หรือการวินิจฉัย, โปรดพบแพทย์ หรือผู้ดูแลสุขภาพส่วนบุคคลของคุณ

     นอกจากนี้ คุณตกลงที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Idemnify and hold harmless) แก่ผู้โพสต์ (หรือนายจ้างและ/หรือผู้สนับสนุนของผู้โพสต์) สำหรับการเรียกร้องหรือความต้องการซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางกฎหมายของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจาก (1) เนื้อหาใดๆ ซึ่งคุณได้โพสต์หรือทำให้ปรากฏแก่สาธารณะผ่านทาง “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” (2) การละเมิดกฎหมายใดๆ ที่คุณได้กระทำลงโดยผ่านการใช้งานจาก “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ” หรือ “แอพ” นี้และ/ หรือ (3) สิ่งที่คุณกระทำลงโดยใช้ “เนื้อหาของผู้เชี่ยวชาญ”, “แอพ” ของ”เรา”, หรือข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในนั้น

3. “เรา”, ผู้ได้รับอนุญาตจาก “เรา”, ผู้จัดหาของ “เรา”, หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน “แอพ” จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการใช้หรือการใช้งาน “แอพ” โดยมิชอบ และการใช้หรือการใช้งาน “เนื้อหา” โดยมิชอบ (รวมทั้ง “เนื้อหา” ในส่วนที่สมาชิกหรือที่ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ได้จัดทำขึ้น)

การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานของ “แอพ” หรือ “เนื้อหา” ใดๆ จะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันแรกของเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการกระทำดังกล่าว การเยียวยาภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งาน” ฉบับนี้มีลักษณะเฉพาะตัวและมีเฉพาะเท่าที่ถูกรับรองเอาไว้โดยชัดแจ้งใน “ข้อตกลงและเงื่อนการใช้งาน” นี้เท่านั้น ข้อจำกัดความรับผิดในส่วนนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการที่คุณได้ละเมิดบทบัญญัติทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องภายใต้ข้อตกลงนี้

17. เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต

“เนื้อหา” บางอย่างอาจจะได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สาม การอนุญาตสำหรับบางส่วนของ “เนื้อหา” นี้อาจจะมีข้อตกลงเพิ่มเติมก็ได้ เมื่อการอนุญาตใน “เนื้อหา” ดังกล่าวมีข้อตกลงเพิ่มเติม “เรา”จะทำให้ข้อตกลงในหน้าเหล่านั้นเป็นที่สังเกตเห็นได้บนหน้าของเนื้อหานั้นๆ, ใน “ข้อตกลงการใช้งาน”, หรือในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมของ “แอพ” ของ “เรา” (ซึ่งจะถูกผนวกเข้าไปโดยมีการอ้างอิง)

18. ข้อตกลงเกี่ยวกับกฎหมายโดยทั่วไป

18.1 เครื่องหมายทางการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ “เรา” ส่วนเครื่องหมายการค้า, ยี่ห้อ, หรือเนื้อหาอื่นใด  บน “แอพ” ที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินของ “เรา” ย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของสิทธินั้นๆ

18.2 ข้อตกลงทั่วไป

“ข้อตกลงนี้” และข้อตกลงอื่นๆ ที่ถูกอ้างถึงในนี้และภาคผนวก I, II และ III) เป็นสิ่งที่ได้แสดงถึงข้อตกลงระหว่าง”เรา”และคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ”  ทั้งหมดแล้ว โปรดตระหนักว่า “ข้อตกลงนี้” ถูกใช้แทนที่ข้อตกลงใดๆ ที่มีขึ้นก่อนหน้าที่ตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ กรณีมีข้อตกลงที่ได้ทำขึ้นก่อนหรือภายหลังได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นและได้มีการอ้างอิงถึง”ข้อตกลงนี้” โดยชัดแจ้ง อนึ่ง หากมีความขัดแย้งระหว่าง “ข้อตกลงนี้” และสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับ “แอพ” ซึ่งลงนามร่วมกันระหว่าง ”เรา” และคุณ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

“เรา” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข, หรือไม่ให้บริการต่อซึ่ง “เนื้อหา” หรือ “บริการ” (หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง “แอพ” และ “บริการพรีเมี่ยม” ของ “แอพ”) ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และคุณยอมรับว่า “เรา” จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ หากมีการแก้ไขหรือหยุดให้บริการ และทางแก้ไขประการเดียวของคุณก็คือการหยุดใช้บริการของ” เรา” การใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่มีเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คุณได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและมีความพึงพอใจกับการบริการที่ถูกแก้ไขแล้ว

บุคคลอื่นๆ อาจจะมีสิทธิภายใต้ “ข้อตกลง” นี้ "บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์" เป็นบุคคลอีกคนหนึ่ง (เช่น บริษัท ) ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงในข้อตกลง แต่เป็นผู้ที่อาจจะมีสิทธิที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้บางประการ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจเป็นผู้อนุญาตให้มีการใช้ “เนื้อหา” ใน “แอพ” ก็เป็นได้ในกรณีที่ผู้ให้อนุญาตเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับประโยชน์ตามสัญญานี้ สิทธิและการคุ้มครองที่ “เรา”มีตามข้อตกลงนี้ให้ผลเป็นคุณแก่บุคคลเหล่านั้นด้วย

หากคุณได้รับข้อตกลงการใช้งานนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วยและเกิดกรณีที่ข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทยมีข้อขัดหรือแย้งกับข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ให้ถือตามข้อตกลงการใช้งานฉบับภาษาไทย

ถ้า “เรา”เลือกที่จะไม่บังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ใน “ข้อตกลง” นี้ “เรา” ขอสงวนสิทธิในการบังคับข้อตกลงที่ไม่ถูกบังคับดังกล่าวในอนาคต ซึ่งหมายความว่าการไม่บังคับใช้ข้อตกลงการใช้งานไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดไม่ถือเป็นการสละสิทธิในข้อตกลงนั้นๆ หากพบว่าข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงนี้มิอาจบังคับใช้ได้ ข้อตกลงที่มิอาจใช้บังคับได้และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะถูกตีความเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการใช้งานที่มีผลใช้บังคับได้ตามเจตนารมณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

“ข้อตกลง” นี้ให้บังคับการตามและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ภาคผนวก I: แนวทางการปฏิบัติสำหรับสมาชิก

ภาคผนวก I นี้ระบุถึง “ข้อตกลงและนโยบายเกี่ยวกับการส่งข้อมูลของสมาชิก” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ลักษณะของคำถามที่ได้รับอนุญาตให้ถามได้ 2. ข้อห้าม 3. กฎระเบียบสำหรับการส่งคำถามหรือโพสต์เนื้อหาบน “แอพ”

1. ลักษณะของคำถามที่ได้รับอนุญาตให้ถามได้

“เรา” อนุญาตเฉพาะการถามคำถามที่เพื่อขอรับคำตอบในเชิงการศึกษาเท่านั้น “เรา” ไม่อนุญาตให้ถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นความลับของคุณ คำถามที่ได้รับอนุญาตนั้นอาจระบุถึงเหตุการณ์ทั่วๆ ไป, การให้ตัวอย่างประกอบ, อาการของโรค อย่างไรก็ตาม โปรดอย่าให้ข้อเท็จจริงที่จะทำให้ผู้อื่นสามารถระบุถึงตัวตนของคุณหรือผู้อื่นได้

“เรา” ไม่อนุญาตให้มีการร้องขอใบสั่งยา, การวินิจฉัย, หรือการรักษา ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์ (Second Opinion) ที่ได้รับใน “แอพ” ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการวินิจฉัย, สั่งยา, หรือเป็นการรักษา และมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เนื้อหาของการตอบสนองใดๆ ล้วนเป็นดุลยพินิจของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ในการตอบคำถามทั้งสิ้น

ไม่มีการรับประกันว่าคำถามที่ส่งจะได้รับคำตอบทุกคำถาม ทั้งนี้ การตอบคำถามเป็นดุลยพินิจโดยแท้ของ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ที่เข้าร่วม ข้อความแสดงความขอบคุณหรือการโพสต์ใดๆ บน “แอพ” ไม่ควรมีการระบุถึงคำถามเพื่อติดตามผลหรือข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อห้าม

ในการใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับแก่กรณีทั้งหมดและจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งผลในการยกเลิกบัญชีของคุณได้ทันที

 • ห้ามถามคำถามเพื่อบุคคลหรือผู้ป่วยโดยเฉพาะเจาะจง อย่าได้ประกาศข้อเท็จจริงใดๆ ที่จะก่อให้ความรู้สึกว่าคำถามถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะเจาะจง หรือเกี่ยวกับบุคคลที่เฉพาะเจาะจงรวมทั้งตัวคุณด้วย โปรดทำการส่งเฉพาะคำถามเพื่อศึกษาหรือการให้ข้อมูลเท่านั้น
 • ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำการโพสต์ได้ ผู้เยาว์ไม่อาจสร้างโปรไฟล์ของตนใน “แอพ” ได้ และ “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการถามคำถามโดยบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ดูแลผู้ป่วยอาจจะโพสต์คำถามในเชิงศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่อยู่ในการดูแลของตนโดยชอบ (เช่นมารดาอาจโพสต์คำถามเกี่ยวกับทารกซึ่งเป็นบุตรของตน เป็นต้น)
 • ห้ามโพสต์ข้อมูลที่อาจนำไปสู่การระบุถึงตัวตนได้ ห้ามโพสต์ชื่อ, อีเมล์, หรือหมายเลขโทรศัพท์ , ที่อยู่ของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (URLs), หรือข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่อาจระบุถึงตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคลใน “แอพ”
 • ห้ามทำการโพสต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ห้ามใช้ “แอพ” เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่อาจหรือเป็นการละเมิดกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 • ห้ามทำการโพสต์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดหรือแอบอ้าง ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือในความเป็นส่วนตัวหรือการประชาสัมพันธ์สิทธิของผู้อื่น และห้ามโพสต์โดยแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
 • ห้ามโพสต์ในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ห้ามโพสต์เนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย, ทำให้เกิดความเข้าใจผิด, ลามกอนาจาร, เสื่อมเสีย, หมิ่นประมาท, ข่มขู่, ล่วงละเมิด, หมิ่น, ใส่ร้ายแสดงความเกลียดชังหรือน่าอายให้กับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลใดตามที่กำหนดตามดุลยพินิจโดยแท้ของ “เรา”แต่ผู้เดียว
 • ห้ามใช้งาน “แอพ” มากเกินไปหรือในทางที่ไม่เหมาะสมหรือในรูปแบบที่ “แอพ” ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับการนั้น หรือไม่ได้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ที่เหมาะสม หรือถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามที่เราเห็นสมควร
 • ห้ามส่งรายการส่งเสริมการขายหรือการเชื่อมต่อใดๆ ห้ามโพสต์โฆษณาหรือการชักชวนหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นๆ
 • ห้ามส่งข้อมูลขยะ ห้ามโพสต์คำถามเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง และห้ามโพสต์ "ข้อมูลขยะ" และห้ามการโพสต์จดหมายลูกโซ่หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
 • ห้ามกระทำพฤติกรรมอันตราย ห้ามมีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นๆ ที่ส่งผลเป็นการจำกัด หรือยับยั้งบุคคลอื่นใดจากการใช้หรือเพลิดเพลินกับ “แอพ” หรือทำให้ “เรา”หรือสมาชิกของ “เรา” หรือคู่ค้า, หรือผู้จัดหา ต้องเสี่ยงต่อความรับผิดหรือความอันตรายไม่ว่าในทางใดๆ

3. กฎระเบียบสำหรับการส่งคำถามหรือโพสต์เนื้อหาบน “แอพ”

3.1 คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและกฎของ “เรา”

เมื่อคุณใช้ (รวมถึงการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึง) “แอพ” คุณยอมรับว่า “เรา”มีสิทธิ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ที่จะดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบข้อกล่าวหาว่ามีการสื่อสารหรือ “เนื้อหา” ที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้และพิจารณาตามดุลยพินิจของ “เรา”ที่จะลบหรือขอให้ลบการสื่อสารหรือ “เนื้อหา”;
 2. ลบ “เนื้อหา” (รวมถึงคำถามที่ส่งโดยสมาชิก) ที่ “เรา”ได้พิจารณาตามดุลพินิจของ “เรา”แล้วว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย, หรือก่อกวน, หรือที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และ “เรา” มีสิทธิที่จะยุติการเข้าถึงของสมาชิก เมื่อมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ;
 3.  ยุติการเข้าถึงของสมาชิกที่เข้าใช้ “แอพ” ถ้าข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิกและ/ หรือที่อยู่อีเมล์นั้นไม่สมบูรณ์ถูกต้องอีกต่อไป;
 4.  ลบการสื่อสารใดๆ ใน “แอพ” โดยไม่คำนึงว่าการสื่อสารดังกล่าวละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้หรือไม่  “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอื่นๆ ที่ “เรา” เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งานของ “เรา” , ผู้เข้าชม, และประชาชน
 5. คุณยินยอมให้เวชระเบียนของคุณถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ “เรา” และเข้าใจว่า “เรา” ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลทางการแพทย์ของคุณ​​ อย่างไรก็ตาม โปรดตระหนักว่าคอมพิวเตอร์หรือระบบโทรศัพท์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากความเสี่ยงโดยสิ้นเชิง “เรา” ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามที่กฎหมายกำหนด

3.2 ส่งสิ่งที่คุณมีสิทธิที่จะส่งเท่านั้น

เมื่อคุณทำการส่งใดๆ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งหรือถ่ายทอดการสื่อสารใดๆ หรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลใดไปยัง “แอพ” หากคุณส่งข้อมูลใดๆ โดยเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรหรือเพื่อประโยชน์ในการค้า, ความคิด, ข้อความหรือสิ่งที่คิดค้นขึ้นใน “แอพ” โดยทางอีเมล์หรือทางอื่นใด เท่ากับคุณยอมรับว่าการส่งดังกล่าวไม่เป็นความลับไม่ว่าเพื่อความมุ่งหมายใดๆ

คุณตกลงที่จะโพสต์หรืออัพโหลดเฉพาะสื่อ (เช่น รูปภาพ) ของตัวเองหรือที่คุณมีสิทธิที่จะประกาศหรือส่งและได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า, ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น

เมื่อมีการอัพโหลดสื่อใดๆ บน “แอพ” คุณได้ให้การรับรองและรับประกันแก่ “เรา” ว่าคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลทั้งหมดที่ปรากฏในสื่อของคุณให้คุณใช้สื่อในลักษณะนี้ได้ และได้อนุญาตให้สิทธิตามที่ได้ระบุไว้ใน “ข้อตกลงการใช้งาน” เหล่านี้ ห้ามโพสต์ภาพที่มีบุคคลอื่นจนกว่าคุณจะได้รับอนุญาตจากบุคคลเหล่านั้นโดยชัดเจน

3.3 เป็นสมาชิกชุมชุนที่รับผิดชอบ

การอัพโหลดสื่อทุกชนิดที่มีการแสดงออกของความเกลียดชัง, การละเมิด, ภาพที่ไม่เหมาะสม, หรือประพฤติอนาจารลามกทางเพศหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาใดๆ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดที่อาจจะขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือนโยบายอื่นๆของ “แอพ” เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

3.4 อย่าอัพโหลดไวรัสหรือซอฟต์แวร์ใดๆ

คุณยอมรับว่าคุณจะไม่อัพโหลดสิ่งใดๆ ที่เป็นไวรัสคอมพิวเตอร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งนี้ รวมถึงเอกสารหรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน ทำลายหรือ จำกัด การทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เครื่องใดหรือเว็บไซต์นี้

3.5 คุณให้สิทธิแก่ “เรา” เมื่อคุณอัพโหลด ส่งสื่อหรือเนื้อหา

 “เรา” จำเป็นต้องมีสิทธิที่จะแสดงเนื้อหาและสื่อที่คุณอัพโหลดให้ “เรา” เมื่อมีการอัพโหลดสื่อใดๆ เช่น ภาพ โดยคุณได้ตกลงที่จะให้สิทธิต่างๆ และให้คำยืนยันแก่ “เรา” ดังต่อไปนี้

(ก) คุณอนุญาตให้ “เรา” ใช้, คัดลอก, พิมพ์, แสดง, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, ประกาศส่งและจัดจำหน่าย สื่อและสิ่งใดซึ่งรวมอยู่ในสื่อ สิทธินี้มีลักษณะอย่างต่อเนื่อง, ให้ใช้สิทธิโดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว, และครอบคลุมทั่วโลก; และ

(ข) คุณให้การรับรองว่าบุคคลใดๆ ในภาพหรือในสื่อที่คุณทำการส่ง (หรือถ้าเป็นผู้เยาว์ / บิดาหรือมารดาของบุคคลดังกล่าว / ผู้ปกครองตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าว) ให้อนุญาตแก่ “เรา” ที่จะใช้, คัดลอก, พิมพ์, แสดงผล, การทำซ้ำ, ดัดแปลง, เผยแพร่, โพสต์, ส่ง, และจัดจำหน่ายสื่อและวัสดุใดๆ รวมอยู่ในสื่อดังกล่าว และ

(ค) คุณตกลงที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Idemnify and hold harmless) แก่ “เรา” และให้หมายรวมถึง บริษัทในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่และพนักงานของเรา หากมีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งธรรมเนียมในการดำเนินการตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากสื่อ และ/หรือการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานนี้

3.6 คุณเข้าใจว่า” เรา” อาจตรวจสอบและปฏิเสธการส่งใดๆ ของคุณก็ได้

 “เรา” ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสื่อทั้งหมด, หรือการส่งใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากการส่งไปยัง “แอพ”, และลบสื่อหรือการส่งใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลและในเวลาใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของ “เรา” แต่เพียงผู้เดียว

 

ภาคผนวก II: แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ภาคผนวก II นี้ระบุถึงข้อตกลงและนโยบายการส่งของผู้เชี่ยวชาญของ “เรา” ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 1. ลักษณะของการส่งที่ได้รับอนุญาต 2. ลักษณะต้องห้าม และ 3. กฎระเบียบเกี่ยวกับการส่งอื่นๆ

1. การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ

หากประสงค์จะทำการส่งสิ่งใดๆ หรือเข้ามีส่วนร่วมใน “แอพ” “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” จะต้องปฏิบัติตาม “แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เชี่ยวชาญ” นี้

เมื่อคุณทำการส่ง “เนื้อหา” แก่ สมาชิก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเหล่านี้โดยมีความตระหนักว่า

 • คำตอบที่ได้รับอนุญาตนั้นจะต้องเป็นคำตอบในเชิงการศึกษาเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้ตอบปัญหาสุขภาพส่วนบุคคล;
 • คุณไม่มีหน้าที่จะต้องตอบคำถาม;
 • ทำการส่งเมื่อคุณมีเหตุผลที่สมควรเชื่อว่าการส่งดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้;
 • แสดงความเห็นด้วยกับการส่งโดย “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” เฉพาะเมื่อคุณได้ตรวจสอบโดยถี่ถ้วนแล้วและเห็นด้วยกับเนื้อหาดังกล่าวอย่างแท้จริง และโปรดอย่าแสดงความเห็นด้วยกับการส่งของตัวคุณเอง

2. ข้อห้าม

ในการใช้งาน “แอพ” คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้งานที่ใช้บังคับแก่กรณีทั้งหมดและจะไม่กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้ ซึ่งจะส่งผลในการพักการใช้งานหรือยกเลิกการเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์”

2.1 หลีกเลี่ยงการวินิจฉัยและรักษา

คำตอบที่ปรากฏใน “แอพ” จะต้องมีเนื้อหาในเชิงการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น คำตอบดังกล่าวสามารถให้คำแนะนำทั่วไป, ข้อความแวดล้อม, และภาพประกอบก็ได้ คุณสามารถที่จะอ้างถึงเงื่อนไขทางการแพทย์ทั่วไป, อาการและการรักษา แต่โปรดอย่าวินิจฉัยอาการของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือกำหนดวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงใดๆ ในคำตอบของคุณ

ไม่อนุญาตให้ตอบคำถามหรือวินิจฉัยเป็นรายบุคคลและไม่อนุญาตให้มีการออกใบสั่งยา คำตอบไม่ควรระบุถึงคำแนะนำเพื่อการรักษาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือให้ความรู้สึกว่าจะถูกใช้แทนที่การพบเพื่อรับคำปรึกษากับ “แพทย์ผู้ดูแลหลัก”

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือจ่ายยาผ่าน “แอพ” ถึงแม้ว่าคุณจะกำลังโต้ตอบกับผู้ป่วยของคุณเองก็ตาม การวินิจฉัยทางการแพทย์, การรักษาตามใบสั่งแพทย์, และการดูแลผู้ป่วยโดยมีลักษณะเป็นการก่อ “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” จะต้องไม่เกิดขึ้นภายใน “แอพ” หรือ “บริการพรีเมี่ยม” ของ “แอพ” โดยเด็ดขาด โดยไม่ต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองฝ่าย

2.2 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีอิสระที่จะโต้ตอบกับสมาชิกอย่างผู้ปฏิบัติการมืออาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ที่อยู่ในชุมชนของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดช่วย “เรา” เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของ “เรา” ที่เป็นความลับ กรุณาอย่าอ้างถึงสมาชิกในหรือบนเนื้อหาในพื้นที่สาธารณะโดยใช้ชื่อจริงของพวกเขา ถึงแม้ว่าคุณจะได้รับข้อมูลนี้โดยชอบก็ตาม

2.3 หลีกเลี่ยงการกระทำผิดต่อบุคคลอื่น

คำตอบจะต้องมีความเหมาะสม (Appropriate) คำตอบสั้นๆ, เป็นกันเอง, และเป็นมิตรจะเป็นลักษณะของคำตอบที่คุณพึงตอบ โปรดช่วยให้ “แอพ” เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่เป็นการกระทำผิดต่อคนอื่นไม่ว่าในเวลาใดๆ

หลีกเลี่ยงการสื่อสารที่สามารถก่อให้เกิด “ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้ป่วย” ตามกฎหมายไทย

โปรดแสดงความเชี่ยวชาญทางคลินิก (Clinical Expertise) ผ่านทางคำตอบที่มีหลักฐานรองรับและสอดคล้องกับมาตรฐานที่ยอมรับในวงการแพทย์ โปรดตระหนักเสมอว่า คำถามใน “แอพ” จะเป็นคำถามที่มีลักษณะทั่วไปเท่านั้น โปรดงดการใช้ภาษาที่สื่อให้เห็นว่าคำตอบเป็นของสมาชิกคนเดียว

2.4 หลีกเลี่ยงการตอบที่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์

คุณสามารถสร้างความเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่มีความเหมาะสมและเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของคุณ อย่างไรก็ตาม คำตอบที่ปรากฏใน “แอพ” ควรจะมีความสมบูรณ์และไม่ควรนำมาใช้สำหรับการส่งเสริมการขายเป็นหลัก กรุณาอย่าคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarize) และโปรดอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลเสมอ ห้ามมิให้ใช้คำตอบที่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสินค้าหรือบริการ

2.5 หลีกเลี่ยงการโฆษณาหรือชักชวนผู้ป่วย

“สมาชิก” ของ “แอพ” สามารถหาข้อมูลการติดต่อเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพของคุณและคุณสามารถติดต่อเพื่อทำการนัดหมายได้ อย่างไรก็ตาม โปรดหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหรือระเบียบของแพทยสภาหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กฎหรือระบียบที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการชักชวนผู้ป่วย

2.6 หลีกเลี่ยงการเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับ

โปรดอย่าหารือเกี่ยวกับรายละเอียดสิทธิพิเศษหรือเป็นความลับของผู้ป่วยในอดีตหรือปัจจุบัน หรือพลั้งเผลอเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับในทางอ้อม – เช่น โดยการหารือเกี่ยวกับภาพประกอบที่สมมุติขึ้นซึ่งอาจทำให้เปิดเผยตัวตนของป่วยที่เฉพาะเจาะจง

2.7 หลีกเลี่ยงการละเมิดกฎระเบียบคณะกรรมการแพทยสภา

หลีกเลี่ยงการกระทำอื่นๆ ที่ละเมิดหรืออาจเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนต่อกฎแพทยสภาหรือหน่วยงานของรัฐอื่นใดที่ใช้บังคับกับคุณ

3. กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอความคิด แนวคิดและสิ่งอื่นใดที่คุณได้เปิดเผยหรือนำเสนอให้กับ “เรา”  หรือมีความเกี่ยวข้องกับ “เนื้อหา” จะตกอยู่ในบังคับของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการส่งของสมาชิกของ “ข้อตกลงนี้”  ซึ่งหมายความว่า การส่งเหล่านี้จะทำโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ และไม่มีความคาดหวังต่อการรักษาความลับหรือค่าตอบแทนใดๆ (โปรดดูข้อ 12 ข้อ “ข้อตกลงการใช้งาน”)

คุณตกลงที่จะไม่เรียกสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งดังกล่าว คุณยอมรับข้อตกลงมาตรฐานว่าด้วยการส่งข้อมูลลงในสื่อ และคุณยอมรับว่าข้อมูลต่างๆ จะต้องถูกทำให้ปรากฏขึ้น ภาพเหมือน, รูปถ่าย, ชื่อ, ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณและข้อมูลอื่นๆ

ภาคผนวก III: ข้อตกลงการใช้งานเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์

ข้อตกลงที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นข้อตกลงสำหรับการใช้งานของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ("ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ") หากคุณใช้ “แอพ” ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ของ “เรา” คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตาม “ข้อตกลงการใช้งาน” นี้ด้วย และในกรณีที่ “ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ” ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงใดๆ ใน “ข้อตกลงการใช้งาน” ให้บังคับตาม “ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ”

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: ข้อมูล

คุณจะต้องใช้ชื่อจริงของคุณ, ให้ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพที่แท้จริง, และ ใช้ภาพที่แท้จริงสำหรับรูปที่ใช้เป็นโปรไฟล์ของคุณ (หากคุณเลือกที่จะอัพโหลดภาพ) ในการลงทะเบียนเพื่อเป็น”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา” โดยคุณยินยอมให้ “เรา” สามารถใช้ชื่อ, ภาพเหมือน, รูปถ่าย, ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติของคุณและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่คุณได้ให้แก่ “เรา” หรือที่ปรากฏต่อสาธารณชนอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: แพทย์ชาวไทยผู้ซึ่งไม่เคยถูกฟ้องร้อง (Good Standing)

แพทย์, ทันตแพทย์, และเภสัชกร ซึ่งถูกระงับหรือยกเลิกใบอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมกับ “แอพ” ไม่ว่าทางใด เช่น การส่ง “เนื้อหา” ไปยัง “แอพ” ในฐานะ “ผู้เชียวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”

อนึ่ง โปรดตระหนักว่า “เรา” อาจขยายเครือข่ายของ ”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ให้ครอบคลุมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆ ที่ได้รับใบอนุญาตอีกด้วย

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: คุณสามารถควบคุมการส่งได้

คุณมีสิทธิในการแก้ไขและลบสิ่งที่คุณได้ส่งในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ซึ่งปรากฏในโปรไฟล์สาธารณะของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิในการใช้งานและสร้างงานที่ดัดแปลงมาจากการส่งของคุณเองที่ปรากฏอยู่ในที่อื่นๆ (เช่น บนเว็บไซต์ของคุณเอง, บล็อค, หรือในประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเอง)

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: การอนุญาตให้โพสต์และการใช้สิ่งที่ส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ

ในกรณีสิ่งที่ส่งโดยผู้เชี่ยวชาญนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติหรือฟังก์ชั่นใดๆ ของ “แอพ” และได้ถูกทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่บน “แอพ” (เช่นคำตอบสำหรับคำถามหนึ่ง) (“การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ”) คุณได้ให้สิทธิแก่ “เรา” ในการทำซ้ำ ดึงข้อมูลจากหรือเพิ่มข้อมูล เพื่อเผยแพร่และโพสต์ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณทำการส่งให้กับ “เรา”  คุณกำลังให้สิทธิในเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นแก่ “เรา”  สิทธินี้รวมถึงสิทธิในการโพสต์บน “แอพ” และใช้ในการเชื่อมต่อกับ “แอพ”

นอกจากนี้ คุณยังอนุญาตให้ “เรา” มีสิทธิที่จะให้หรือโอนสิทธินี้ให้กับผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน แม้ว่าตามปกติแล้ว “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” จะถูกโพสต์ลงบน “แอพ” อย่างไรก็ตาม  “เรา” ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญอันหนึ่งอันใดโดยเฉพาะเจาะจงบน “แอพ” และ “เรา” ขอสงวนสิทธิ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียง “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ” ที่ส่งมาให้ “เรา” ) ที่จะไม่โพสต์และ/ หรือลบ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ“ ไม่ว่าในเวลาใด โดยดุลยพินิจของ “เรา”  ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์: หลักเกณฑ์เมื่อมีการส่งเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อคุณได้ส่งเนื้อหาไปยัง “แอพ” เท่ากับคุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตาม "ข้อตกลงเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ” ทุกข้อและโดยเคร่งครัด

6. ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์: นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน

6.1 การเปิดเผยความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรม

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตาม “นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน” (หรือ "CDP") ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อคุณใช้ “แอพ” หรือทำ “การส่งโดยผู้เชี่ยวชาญ”

“นโยบายการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน” นี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินโดย ”ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ของ “เรา”  ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเป็นเรื่องทางการเงิน และ/หรือเรื่องส่วนตัว ดังที่จะได้กล่าวถึงต่อไปในนโยบายนี้ คำว่า “อุตสาหกรรม” ให้หมายความรวมถึง บริษัท บุคคล หรือบุคคลที่สามใดๆ ที่ทำการผลิตหรือจำหน่ายยา, อุปกรณ์ทางการแพทย์, สิ่งที่นำมาปลูกถ่าย, หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือบริการทางการแพทย์

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ผู้ใดก็ตามที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับ “อุตสาหกรรม” จะต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวในคำตอบใดๆ หรือ “เนื้อหา” อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งถูกส่งไปยัง “แอพ” ในกรณี “เนื้อหา”มีการกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ซึ่งมีผลประโยชน์อยู่ โดยจะต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้เขียนหรือผู้โพสต์เนื้อหานี้มีผลประโยชน์ทางการเงินในสินค้าหรือบริการที่กล่าวถึงในที่นี้”

6.2 ไม่มีการโพสต์เนื้อหาในที่สาธารณะเพื่อแลกค่าตอบแทน

“ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์” ไม่อาจโพสต์เนื้อหาสาธารณะบน “แอพ” เพื่อแลกกับค่าตอบแทนใดๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาโดยคิดค่าตอบแทนของนิติบุคคลใด (รวมทั้ง บริษัท หรือองค์กรใดๆ) หรือบุคคลธรรมดาก็ตาม “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” จะทำให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้นั้น จะไม่ส่งผลกระทบหรือปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของตนใน “เนื้อหา” “ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีส่วนร่วมใน “บริการพรีเมี่ยม” ของ “เรา” อาจได้รับค่าตอบแทนสำหรับการให้ “บริการพรีเมี่ยม” ของ “เรา”

6.3 ไม่มีการโพสต์ “เนื้อหา” ที่เขียนโดยผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

“ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์” ไม่อาจเผยแพร่ “เนื้อหา” ภายใต้ชื่อของตัวเองซึ่งเป็นงานที่เขียนขึ้นทั้งหมดหรือมีส่วนที่เป็นสาระสำคัญโดย (ก) ผู้ที่มีผลประโยชน์ทางการเงินในผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงใน “เนื้อหา” หรือ (ข) พนักงานของ “อุตสาหกรรม”  “เรา” ไม่อนุญาตให้มีการโพสต์ “เนื้อหา” ในพื้นที่สาธารณะหรือการโพสต์งานเขียนซึ่งเขียนขึ้นโดยบุคคลอื่น (Ghostwriting) เพื่อแลกกับค่าตอบแทนโดยผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

Loading ...
Success