พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.ชาคริต สุทธิเสวันต์ (ระบบประสาท)

นพ.ชาคริต สุทธิเสวันต์ (ระบบประสาท)

นพ.ชาคริต สุทธิเสวันต์

อายุรแพทย์ระบบประสาทเชี่ยวชาญด้านโรคลมชัก (epilepsy)

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคลมชัก สถาบันประสาทวิทยา
  • Clinical Neurophysiology, EEG and Epilepsy course, Cleveland clinic, Ohio, USA

   เวลาออกตรวจ

โรงพยาบาลพญาไท 1

  • จันทร์               09.00 - 16.00 น.
  • อังคาร              09.00 - 16.00 น.
  • พุธ                 09.00 - 19.00 น.
  • ศุกร์                09.00 - 17.00 น.
  • อาทิตย์             13.00 - 15.00 น.


Loading ...
Success