พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

นพ.วรากร เทียมทัด (โรคตาในเด็ก)

นพ.วรากร เทียมทัด (โรคตาในเด็ก)

นพ. วรากร เทียมทัด

จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคตาในเด็ก ตาเขและกล้ามเนื้อตา โรคต้อหินในเด็ก
 
   การศึกษา 
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาลบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • วุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาเด็ก และตาเข คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Visiting scholar/fellow in Pediatric ophthalmology and strabismus Boston’s children hospital, Harvard medical school, Boston, MA, USA  
 • Research fellowship, Pediatric ophthalmology and strabismus and pediatric glaucoma Duke Eye Center, Duke University, Durham, NC, USA

   สถานที่ทำงาน

 • จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคตาในเด็ก และตาเข ประจำโรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • จักษุแพทย์ที่ปรึกษาโรคต้อหินในเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • จักษุแพทย์ที่ปรึกษาโรคตาเขและกล้ามเนื้อตา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข 
 • อาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต-เลิดสิน
 • อาจารย์พิเศษคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
 • โรงพยาบาลพระราม 9
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาเมดิเพลกซ์เอกมัย 


Loading ...
Success