พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์ (ผิวหนัง)

พญ.ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์ (ผิวหนัง)

พญ.ธนวรรณ เอี่ยมพรรัตน์

ตจแพทย์ (แพทย์ผิวหนัง)

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


Loading ...
Success