พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

ภก.พรรคพล แว่นไวศาสตร์ (เภสัชกร)

ภก.พรรคพล  แว่นไวศาสตร์ (เภสัชกร)

ภก.พรรคพล  แว่นไวศาสตร์

เภสัชกร

   การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ประสบการณ์การทำงาน

  • 2549-2550 Medical representative, บริษัท เอ็ม เอส ดี ประเทศไทย จำกัด
  • 2557-ปัจจุบัน Pharmacist and owner at Srivana Samrongpasat
  • 2558-ปัจจุบัน Owner at BeGreen salad and cafe


Loading ...
Success