พูดคุยกับแพทย์อย่างเป็นส่วนตัว ผ่านแอพ Chiiwii

พญ.สาวิตรี เจติยานุวัตร (สุขภาพจิต)

พญ.สาวิตรี เจติยานุวัตร (สุขภาพจิต)

พญ.สาวิตรี เจติยานุวัตร

จิตแพทย์ทั่วไป และ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

   การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ​วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


Loading ...
Success